การอบรมทางไกลผ่านระบบ (DLTV) ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ สพฐ. ปรับลดชั่วโมงเวลาเรียนของเด็กลง โดยเรียนภาควิชาการในสาระหลักเพียงแค่เวลา 14.30 นาฬิกา จากนั้นให้เด็กทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยกำหนดให้โรงเรียนนำร่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เข้ารับการอบรมทางไกลผ่านระบบ (DLTV) 14  ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา เพื่อให้โรงเรียนนำร่องทั่วประเทศ สามารถดำเนินการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จึงแจ้งให้โรงเรียนนำร่อง   ทั้ง 18 โรง เตรียมพร้อมเข้ารับการอบรมทางไกลผ่านระบบ (DLTV) 14 ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน                เพิ่มเวลารู้” โดยกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูฝ่ายวิชาการ โรงเรียนละ 2 คน เข้ารับการอบรมทางไกลผ่านระบบ (DLTV) 14  ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา    ณ  ห้องประชุมบรรณสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ส่วนคุณครูในโรงเรียน นำร่องทุกคน ให้อบรมทางไกลผ่านระบบ (DLTV) 14 ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา ที่กำหนด 16171112131415

 

ติดต่อ สพป.สก.1