แจ้งโรงเรียนบ้านเขามะกาและโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ- เนตรนารี ให้มารับแบบ ลส.13  ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา