ทุนการศึกษาบิ๊กซีไทย ปี 2558

ห้างบิ๊กซีสระแก้ว กำหนด มอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซีไทย ให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ บิ๊กซีซูเปอร์สโตร์ สาขาสระแก้ว ตามรายชื่อนักเรียนที่แนบมาพร้อมนี้

จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

1.จัดส่งสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(เป็นเล่ม) ของนักเรียนทุน ให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีและมอบให้กับนักเรียน

2.ให้นักเรียนมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในวันดังกล่าว แต่งกายชุดนักเรียน หากไม่สามารถมารับได้ ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับรายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือราชการต่อไป

bigC58

ติดต่อเรา