การรายงานตามนโยบายลดการใช้กระดาษสำหรับงานสารบรรณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้

1.  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

2.  โรงเรียนบ้านซับน้อย

3.  โรงเรียนบ้านด่าน

4.  โรงเรียนบ้านท่าระพา

5.  โรงเรียนบ้านห้วย

6.  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี

7.  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

8.  ดรงเรียนอนุบาลคลองหาด

9.  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วย

เข้ารายงานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  หน้า web สพป.สระแก้ว เขต 1

แบบรายงานในระบบ ARS  ตัวชี้วัดที่ 49.2  แบบรายงาน (2)

นโยบายลดการใช้กระดาษสำหรับงานสารบรรณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยด่วน

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1