แจ้งการกรอกข้อมูลประเมินออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่2

แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่2 ส่งตัวแทนครูปฐมวัย 1 ท่าน เพื่อกรอกข้อมูลประเมินออนไลน์ ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7-9  ต.ค.58  เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฐมวัย (ประสานที่ นางสิรินาถ  บุญน้อม โทร 092-434-5995)  ศน.รองรัตน์  ศิริ โทร.091-731-1441 ( ดังแนบ) 111222

ติดต่อเรา