สอบอ่านออกเขียนได้ ป.1

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้สอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

01 02 03 04 05 06

ติดต่อเรา