สอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ดำเนินการสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1
วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558
SOB1 SOB2 SOB3 SOB4 SOB5

ติดต่อ สพป.สก.1