แจ้งเปลี่ยนสถานที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

ตามที่ ได้แจ้งว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

จะมามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1 นั้น

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3  เป็น หอประชุมบุญนาค (รวมใจภักดิ์)

ติดต่อ สพป.สก.1