เรื่อง ให้มารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ให้โรงเรียนในสังกัดมารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู,ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

เวลา 09.00 น. โดยให้นำเลขที่คำสั่งมาด้วยนะคะ

ติดต่อ สพป.สก.1