การจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2558

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ดำเนินการแก้ไข ปรับเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปี 2558  และทำการกดยืนยันข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวัน 10 ต.ค. 2558  รายละเอียดดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ตามชุดโปรแกรมครุภัณฑ์ ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/index.php

2. ตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ตามชุดโปรแกรม http://bobec.bopp-obec.info/index.php   กรณีโรงเรียนมีรายการสิ่งก่อสร้างเพิ่มใหม่ให้ทำการอัพโหลดเพิ่มรูปภาพ  หรือ กรณีสิ่งก่อสร้างชำรุดทรุดโทรมไม่เป็นปัจจุบันให้ทำการอัพโหลดแก้ไขรูปภาพ

3. ทุกโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลทั้ง 2 ชุดโปรแกรม ได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2558  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันข้อมูล

หมายเหตุ  ข้อมูลทั้ง 2 ชุดโปรแกรมเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของทางโรงเรียนเอง   คำแนะนำ ควรใช้ โปรแกรม firefox  ในการจัดทำข้อมูล

 

ติดต่อเรา