การช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว3735 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับเงินช่วยเหลือครอบครัว

จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วว

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1 นั้น

ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1