ด่วนที่สุด เรื่องชะลอขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ชะลอการขอมีบัตรประจำตัวเนื่องจาก ผอ.สพป.เกษียณอายุราชการ

ติดต่อเรา