การรายงานและติดตามผลการประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว3607 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน

ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

ที่จัดส่งให้แล้ว ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งให้ สพป.(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) จัดส่งให้โดยด่วน

เนื่องจากต้องรวบรวมส่ง สพฐ.โดยด่วนเช่นกัน

ติดต่อ สพป.สก.1