โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ตามอาคารเรียน,ห้องเรียนของโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 29 กันยายน   2558

37239 37241

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

www.klong13.com

ติดต่อเรา