ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่อาเซียน และกิจกรรมชมรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

ด้วยชมรมโรงเรียนดีสู่ประชาคมอาเซียน จะจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่อาเซียน และจัดกิจกรรมชมรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2558  ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 กับกรรมการประจำอำเภอ ดังนี้
1) อำเภอเมืองสระแก้ว   นายสถิตย์  เกตุเล็ก       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม

2)  อำเภอเขาฉกรรจ์     นายอำนวย  แกมนิล       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

3) อำเภอวังน้ำเย็น        นางวิมล  ปานาภรณ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง

4) อำเภอคลองหาด       นายอนนท์  หันทยุง       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

5) อำเภอวังสมบูรณ์      นายอรรณพ  ติระวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ติดต่อเรา