ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่อาเซียน และกิจกรรมชมรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

ด้วยชมรมโรงเรียนดีสู่ประชาคมอาเซียน จะจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่อาเซียน และจัดกิจกรรมชมรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2558  ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 กับกรรมการประจำอำเภอ ดังนี้
1) อำเภอเมืองสระแก้ว   นายสถิตย์  เกตุเล็ก       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม

2)  อำเภอเขาฉกรรจ์     นายอำนวย  แกมนิล       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

3) อำเภอวังน้ำเย็น        นางวิมล  ปานาภรณ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง

4) อำเภอคลองหาด       นายอนนท์  หันทยุง       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

5) อำเภอวังสมบูรณ์      นายอรรณพ  ติระวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ติดต่อ สพป.สก.1