ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนประชุม

ด้วยสพฐ.โดยสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนดให้มีการสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ จึงขอเรียนเชิญ

ผู้บริหารโรงเรียนประชุมพร้อมกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม

ดอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1