ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน แบบ BBL และแสดงมุทิตาจิต นายสุรศักดิ์ นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพระราม

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (วาสน์วิทยานุกูล) จ.จันทบุรี
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL
และแสดงมุทิตาจิต นายสุรศักดิ์ นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพระราม
BBL1 BBL2 BBL3 BBL4 BBL5 BBL6 BBL7 BBL8 BBL9 BBL10.1 BBL10 BBL11 BBL12 BBL14

ติดต่อ สพป.สก.1