สอบปลายภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ดำเนินการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 28 – 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
SOB1 SOB2 SOB3 SOB4 SOB5 SOB6 SOB7 SOB8 SOB9

ติดต่อ สพป.สก.1