มอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ณ ลานเสาธง วันที่ 28 กันยายน 2558

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างและพัฒนา

ความเข้มแข็งของสภานักเรียนตาม

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ณ ลานหน้าเสาธง

วันที่ 28 กันยายน 2558

1000