แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1ได้แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว 3706 ลว. 25 กันยายน 2558 มีความคลาดเคลื่อนขอให้โรงเรียนในสังกัดใช้ข้อความที่แก้ไขใหม่ ตามเอกสารดังแนบ3706 37061 37062 37063

ติดต่อ สพป.สก.1