ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๘๙ ของประกาศกระทรวงการคลัง ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน” โดยส่งผลงานได้ที่ นางสาวเยาวลักษณ์ ชูโกสม สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. เลขที่ ๑๐๐/๔๑-๔๒ ถนนเทิดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๒-๒๔๑๒๘๔๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา