ขอเชิญร่วมโครงการจัดทำแผนฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมโครงการจัดทำแผนฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน ให้สามารถจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.deqp.go.th เลือกเมนู/ระบบงานสัมมนาฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1