ขอเชิญฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน ๒๔ หลักสูตร ณ โรงแรม ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ ๑๕ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มการฝึกอบรมรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามที่ ๐๘๗-๙๗๗ ๘๖๖๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1