ร่วมประชุมเวทีประชาคม ธรรมนูญสุขภาพ

    ท่านผอ.ทวีศักดิ์ พึ่งบัว เข้าร่วมร่วมประชุมเวทีประชาคม ธรรมนูญสุขภาพ

กับหมู่บ้านคลองทรายเพื่อรับนโยบายสาธารณะสุข อ.วังสมบูรณ์
 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557
   
IMG_20140520_092748 IMG_20140520_092806 IMG_20140520_092817 IMG_20140520_092540 IMG_20140520_092547 IMG_20140520_092601
ติดต่อ สพป.สก.1