อบจ.ปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการครู

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการครู ส่วนราชการอื่นๆ และพนักงานครูส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ณ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒๐ อัตรา ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ๐๓๗-๒๑๑๘๔๐ ต่อ ๑๒๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา