แจ้งจากสำนักพระราชวังการร่วมหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯ

สำนักพระราชวังได้แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวัง แจ้งความให้ผู้มีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการทรงหล่อพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อไว้เป็นที่สักการบูชาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร สืบไป และสำนักพระราชวังได้รับสนองพระราชประสงค์ในการแจ้งความให้ทราบโดยทั่วกัน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา