ขอเชิญผู้บริหารระดับกลาง/นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้บริหารระดับกลาง/นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ สาขาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ๐๒-๒๘๘ ๕๖๓๔ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1