ขอเชิญ อบรมหลักสูตรพื้นฐาน นวัตกรรม E-Learnning

สมาคม อีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญโรงเรียนที่มีความประสงค์ อบรมหลักสูตรพื้นฐาน พร้อมรับสื่อต้นแบบนวัตกรรม E-Learnning  และสื่อมัลติมีเดีย +เสียง+VDO+แบบทดสอบ โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สมาคม อีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย โทร ๐๒-๕๓๐๓๐๘๐ และ ๐๘๙-๖๗๐๐๗๔๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1