โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์รับการประเมิน ๘ องค์ประกอบ

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์รับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา๘ องค์ประกอบ  ประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันอังคาร  ที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1