เชิญประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ

เชิญผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ในวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 1 สพป.สระแก้ว เขต 1

1. รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุกท่าน

2. ผอ.กลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน

3. นายสมยศ ไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขามะกา

4. นายจรูญ กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่

5. นายประสาน พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

6. นายปราโมท อัมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

7. นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบูรพา

8. นายจีระศักดิ์ จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

9. นายธนยง สีมาคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง

10. นางสมพร ฟักแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

11. เรือโทสุวัฐ  แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า

12. นางสาวทัศนีย์  สุดใจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

13. นายดำรง มูลรัตน์  ศึกษานิเทศก์

14. นางมาลี  พิณสาย  ศึกษานิเทศก์

ติดต่อ สพป.สก.1