ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.
2558

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558

วันที่ 18 กันยายน 2558

จำนวน 3 คนดังนี้

1.นางอจลญา เพ็งคต

2.นางสาวนวนละออง สีดา

3.นายนิยะพงษ์ รักยศไทย
PANAK1 PANAK2 PANAK3 PANAK4 PANAK5 PANAK6 PANAK7 PANAK8 PANAK9 PANAK10 PANAK12 PANAK13 PANAK14 PANAK15 PANAK16 PANAK17 PANAK18 PANAK19 PANAK20 PANAK21 PANAK22 PANAK23

Message us