ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.
2558

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558

วันที่ 18 กันยายน 2558

จำนวน 3 คนดังนี้

1.นางอจลญา เพ็งคต

2.นางสาวนวนละออง สีดา

3.นายนิยะพงษ์ รักยศไทย
PANAK1 PANAK2 PANAK3 PANAK4 PANAK5 PANAK6 PANAK7 PANAK8 PANAK9 PANAK10 PANAK12 PANAK13 PANAK14 PANAK15 PANAK16 PANAK17 PANAK18 PANAK19 PANAK20 PANAK21 PANAK22 PANAK23

ติดต่อเรา