ประชาสัมพันธ์การอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

สโมสรลูกเสือเมืองราช ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดา จัดการฝึกอบรมวิชาผู้กับกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจิตรลดา จ.กรุงเทพฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเพิมได้ที่ คุณปราโมทย์  ปรีไทย เบอร์โทรศัพท์ 080-11011761 และคุณภาคิน  กรวิศวยศ เบอร์โทรศัพท์ 084-7632823

IMG

ติดต่อ สพป.สก.1