รับการประเมิน 8 องค์ประกอบ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
รับการประเมิน 8 องค์ประกอบ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียน
วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
คณะกรรมการประเมินมีดังนี้

1.นายพีระพงศ์   ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
2.นายประสิทธิ์ พรมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ประธานเครือข่ายพระเพลิง
3.นางวันเพ็ญ พิสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
ONG1 ONG2 ONG3 ONG4 ONG5 ONG6 ONG7 ONG8

ติดต่อเรา