การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

        วันที่ 16 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ติดต่อ สพป.สก.1