การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ

ตามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สมัครเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี

และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  สพป.สระแก้ว เขต  1 ได้จัดส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ แล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อกับทางมหาวิทยาลัยที่ท่านสมัคร พร้อมทั้งให้ลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1