การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุกแห่ง  ให้เร่งรัดและตรวจสอบการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) กรุณาติดต่อกลุ่มอำนวยการ (สิริวรรณ)  086-4304653  และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน (สมพิศ) 081-9493409

ติดต่อ สพป.สก.1