การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วันที่  14  กันยายน  2558

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

นายจรูญ กำจัดภัย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่

นางวิมล ปานาภรณ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง

นางบุญตา ศรีวรวิบูลย์  ศึกษานิเทศก์

IMG_9616 IMG_9617IMG_9687 IMG_9656 IMG_9658 IMG_9662    IMG_9673 IMG_9682 IMG_9686  IMG_9695 IMG_9702 IMG_9664IMG_9670IMG_9722

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1