คู่มือ พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้แจ้งคู่มือ พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558  ให้โรงเรียนในสังกัด หากโรงเรียนใดยังไม่ดาวน์โหลด  สามารถเข้าดาวน์โหลดได้ที่

โปรแกรมคู่มือปฏิบัติงาน   (กลุ่มอำนวยการ )

ติดต่อเรา