แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้(ตามเอกสารแนบ) โครงการ”หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม)

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูที่เข้าร่วมแข่งขัน (โครงการ “หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งวัฒนธรรม) ว่าถูกต้องตามเอกสารแนบที่ส่งไปหรือไม่ และส่งรายชื่อที่ถูกต้องกลับมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1  e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 22 กันยายน 2558 เพื่อจัดทำเกียรติบัตรให้นักเรียนและครูที่เข้าร่วมแข่งขัน

เอกสารแนบ

student

teacher

ติดต่อ สพป.สก.1