ใช่เด็ก ซี.ซี.เอฟ หรือ ไม่ใช่ เด็ก ซี.ซี.เอฟ.

โครงการสงเคาะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อ

ให้นักเด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

8 1 2 3 4 5 6 7

ติดต่อเรา