การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558

วันที่ 10 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งมาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที 1/2558

01

01 02 03 04 05 06 07 08

ติดต่อ สพป.สก.1