ขอต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

วันที่ 14  กันยายน 2558  ผอ.วิทธิศักดิ์  สิงหาจุลเกตุ    ผอ.เจียม  ศุภพิมล  ศน.ชื่นจิตร์  เกิดแจ้ง

20150914_140716 20150914_135243 20150914_135226 20150914_135209 20150914_135152 20150914_140725