เก็บตกล้างส้วมเปิดภาคเรียน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วช่วยกันทำความสะอาดส้วมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

28