ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่อยูู่่ในอำเภอเมืองสระแก้วให้มารับ คู่มือพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ปีการศึกษา2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนของอำเภอเมืองสระแก้ว  มารับคู่มือพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558   เรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ”     ณ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว  วันที่ 14 กันยายน 2558 …นางสิรินาถ   บุญน้อม..( 092-4345995 )      ในเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป

*************************************************

ติดต่อเรา