ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง และขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง
จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดด้านล่าง
Prakad
Price
Spec air

ติดต่อ สพป.สก.1