ร่วมอบรม อย.น้อย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ร่วมอบรม อย.น้อย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ
นักเรียน 4 คน ครู 1 คน
วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ณ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
AYN1 AYN3 AYN4 AYN5 AYN6 AYN7 AYN8 AYN9 AYN10 AYN11 AYN12 AYN13 AYN14