การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 50  โรงเรียน ในวันที่  24 -25 กันยายน  2558  ณ โรงแรมเดือนธารารีสอร์ท  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  นั้น  เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มเครือข่ายพระเพลิง  ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้  จึงเปลี่ยนแปลงรายชื่อใหม่ (ดังแนบ)  ในการนี้ จึงขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา  รายงานตัวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  ในวันที่ 24  กันยายน 2558  ณ โรงแรมเดือนธารารีสอร์ท  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  เวลา 07.00 – 09.00  น. 11

 

ติดต่อ สพป.สก.1