การอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม

ตามที่กลุ่มนิเทศฯ  ได้จัดการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2558 นั้น จึงแจ้งให้บุคคลเข้ารับการอบรมและคณะทำงานร่วมประชุมในวันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30   ณ  ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (ข้างกลุ่มบริหารงานบุคคล) (รายชื่อดังแนบ)000102

ติดต่อ สพป.สก.1