ด่วนที่สุุด เสนอของบประมาณมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเสนอของบประมาณมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดเสนอของบประมาณตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด ดังนี้ 1.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 2.ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องคหกรรม ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น 3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 4. ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5.ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู6.ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม รั้ว และอื่นๆ โดยสพป.สระแก้ว เขต 1 มีแนวทางการจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว ดังนี้ 1.จัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการศึกษาแล้วเป็นลำดับแรก โดยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่สามารถจัดทำประมาณการค่าวัสดุได้มาจัดทำประมาณการค่าวัสดุที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 และจัดส่งเอกสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.2. จัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากเครือข่ายคุณภาพการศึกษาและมีความประสงค์ของบประมาณในครั้งนี้ โดยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่สามารถจัดทำประมาณการค่าวัสดุได้มาจัดทำประมาณการค่าวัสดุที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 และจัดส่งเอกสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น. หากพ้นระยเวลาที่กำหนดถือว่าโรงเรียนไม่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

ติดต่อเรา