แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรบุคลากรวิทยาศาสคร์-คณิตศาสตร์

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรบุคลากรวิทยาศาสคร์-คณิตศาสตร์   ให้มาทำสัญญาจ้างในวันที่  30  พฤษภาคม  2557  เวลา  09.00  น.   ห้องประชุมสระแก้ว-สระขวัญ  ชั้น  1  สงสัยติดต่อเบอร์  085-2827779

ติดต่อเรา